Matlamat Utama Sekolah Bestari:

bullet.gif (15548 bytes)          1.    Melahirkan tenaga kerja yang literasi teknologi

                     dan berdaya fkir.

redbutton.gif (5052 bytes)        2.    Pendemokrasian pendidikan.

starss.gif (2753 bytes)     3.    Penekanan kepada aspek Intelek, Emosi,

                    Rohani dan Jasmani.

turnbook.gif (1625 bytes)     4.    Meningkatkan penglibatan pelanggan

                    (stakeholders)

blu_bull.gif (2239 bytes)           5.    Pembangunan menyeluruh dengan

                    mengambilkira keupayaan individu.