Make your own free website on Tripod.com

CONTOH SOALAN (KERTAS 2 )

 

1) Berat sebuah kotak berisi 50 buah botol ialah 1.5 kg. Jika berat kotak ialah 500 gm, berapakah berat sebiji botol?
2) Rajah di bawah dilukis di atas kertas grid. Lorekkan kawasan yang mewakili 1/4 daripada PQRSTU di dalam rajah itu sendiri.
3) 16 + 24 6=
4) Dalam rajah di bawah PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak. Diberi kos x = 3/4, maka panjang QR ialah
5 Gaji Ali ialah RM450 sebulan manakala gaji Ahmad ialah RM360 sebulan. Nisbah gaji Ali kepada Ahmad ialah
6 Koordinat titik tengah di antara titik P (4, -2) dengan Q (6,-4) ialah
7 Dalam rajah di bawah GH dan JK ialah dua garis selari. Besar sudut x ialah
8 Rajah di bawah adalah sebuab piramid tegak. Cari isipadu piramid tersebut.
9 Dalam rajah di bawah O ialah pusat bulatan besar sudut x dalam rajah ialah
10 Dalam persamaan P - 1 = 2, nilai P =
          
                3
11 Sebanyak 20% dari 250 orang pemandu yang diperiksa oleh polis telah melakukan kesalahan jalan raya. Berapa ramaikah pemandu yang melakukan kesalahan tersebut?
12 Dalam rajah di bawah perimeter rajah ialah
13 Isikan kotak kosong di bawah dengan nombor yang sesuai supaya ia menjadi ayat benar
14 2 1/2 +0.4 - 2.03=
15 Gandaan sepunya terkecil bagi 12, 18 dan 24 ialah
16 Diberi 3.42 = 1370  , maka 13 70
17 Rajah di bawah adalah sebuah pentagon sekata. Lukiskan semua paksi simetri rajah tersebut.
18 Dalam rajah di bawah translasi yang memindahkan rajah I kepada II ialah
19
AHAD @ @      
ISNIN @ @ @ @ @
SELASA @ @ @ @ @
RABU @ @ @ @  
KHAMIS @ @ @ @  
Piktograf di atas menunjukkan jumlah kereta yang diletakkan di sebuah pusat letak kereta selama lima hari. Berapa jumlah kereta yang meletak kereta di pusat tersebut selama 5 hari tersebut?
20 2 - [( )+ ( )] =

[UNDUR]