Make your own free website on Tripod.com

Rancangan Pelajaran Matematik Tingkat 1

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN SUMBER/TEKNIK
/AKTIVITI
1 - 3 Nombor Bulat

(Nombor bulat, Penambahan, Penolakan,Pendaraban,Pembahagian, Prinsip Pengiraan cekap)

Aras 1
Membilang objek dengan menyetakan dan menulis nombor yang betul dengan angka dan perkataan
Menentukan nilai tempat bagi sesuatu digit dalam suatu nombor
Membandingkan nombor berasaskan nilai tempat
Membundarkan nombor kepada suatu nilai tempat tertentu
Menambah Nombor bulat
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat.
Menolak satu Nombor Bulat daripada suatu nombor bulat yang lebih besar atau sama
Menyelesaikan mesalah yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat.
Mendarab nombor bulat
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat
Membahagi suatu nombor bulat dengan nombor bulat yang lebih kecil daripadanya
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat
Membina masalah perkataan berdasarkan situasi harian yang melibatkan satu operasi
Membuat pengiraan yang melibatkan beberapa operasi tambah dan tolak sahaja atau darab dan bahagi sahaja dari kiri kekanan
Aras 2
Membina masalah perkataan berdasarkan situasi harian yang melibatkan dua operasi
Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah,tolak,darab dan bahagi mengikut tertib
Membuat pengiraan yang melibatkan tanda kurung
Membuat pengiraan cekap menggunakan pelbagai teknik
Aras 3
Membina masalah perkataan berdasarkan situasi harian yang melibatkan lebih daripada dua operasi .
Menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa operasi termasuk tanda kurung
Membina dan mengemukakan keadah alternatif untuk membuat pengiraan cekap
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian apelakasi dan bahan bantu mengajar seperti kalkulator, carta garis nombor, kad imbasan, batang cuisenaire dan permainanmatematik seperti dam ular, " mathmagic", silang nombor digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep nombor bulat dan operasi yang berkaitan.

Untuk membina masalah perkataan, maklumat atau konteks sesuatu masalah itu diberi.

(a) Contoh maklumat
i.Ayat matematik
2 + 3 = 5
ii Angka dan operasi:
2,3, x
iii Satu nombor : 50
(b) Contoh konteks
Berbantuk situasi harian seperti dijalan raya, padang permainan,perhentian bas dan kantin sekolah.

Dalam prinsip pengiraan,pendaraban dan/atau pembahagian dilakukan dahalu dari kiri ke kanan sebelum penambahan dan/atau pengurangan.

Tanda kurung digunakan sebagai

(a) Tatatanda bagi pengiraan yang mesti didahalukan
Contoh: 2(3+2)= 2(5)
(b) Tatanda untuk pendaraban
Contoh: 7(4) = 7 x 4

Antara teknik pengiraan cekap yang boleh digunakan ialah menyusun semula nombor, pengiraan dengan jari menghafal sifir dan menkaji pola.

4 - 6 Gandaan dan Faktor

(Senarai nombor berpola Nombor perdana, Gandaan Gandaan sepunya Faktor, Faktor perdana, Faktor sepunya, Faktor sepunya terbesar, Gandaan sepunya terkecil)

Aras 1
Menyatakan pola daripada suatu senarai nombor yang diberi dan sebaliknya
Menentukan samada suatu nombor ialah nombor perdana
Menyenaraikan gandaan suatu nombor
Menguji samada suatu nombor adalah gandaan bagi nombor yang diberi
Mencari gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil(GSTK) bagi mana-mana dua nombor yang diberi.
Menentukan faktor dan faktor perdana bagi suatu nombor yang diberi.
Menentukan samada suatu nombor ialah faktor sepunya bagi dua nombor yang diberi
Mencari faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar(FSTB) bagi dua nombor yang diberi.
Aras 2
Mencari gandaan sepunya GSTK dan GSTK bagi mana-mana tiga nombor yang diberi
Mencari faktor sepunya bagi tiga nombor yang diberi
Menentukan sama ada suatu nombor ialah faktor sepunya dan FSTB bagi tiga nombor yang diberi.
Aras 3
Mencari gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil bagi lebih dari tiga nombor
Mencari faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar bagi lebih daripada tiga nombor
Menyelesaikan masalah yang melibatkan gandaan dan faktor.
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti cuisennair ,kalkulator dan permainan matematik digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep gandaan dan faktor.

Nombor genap dan ganjil sebagai suatu senarai nombor masing-masing

Tegaskan suatu nombor ialah gandaan bagi nombor itu sendiri.

Cara-cara ringkas untuk menguji pembahagian oleh 2,3,4,5,8,9, dan 10 diperkenalkan.

Mencari GSTK dengan cara:

a) menyenaraikan beberapa gandaan sepunya
b) pembahagian berulang dengan faktor-faktor sepunya.

Mencari FSTB dengan cara:
a) menyenaraikan semua faktor sepunya
b) pembahagian berulang dengan faktor-faktor sepunya.
7 - 9 Pecahan

(Pecahan,Pecahan setara, Nombor bercampur, Pecahan wajar dan tak wajar, Penambahan pecahan, Penolakkan pecahan ,pendaraban pecahan, pembahagian pecahan)

Aras 1
Menyebut dan menulis pecahan sebagai mewakili suatu bahagain tertentu daripada keseluruhan
Menandakan dalam suatu gambarajah bahagian yang mewakili suatu pecahan
Menyatakan nombor 1 dalam bentuk pecahan
Mengenal pasti pengangka dan penyebut bagi setu pecahan
Menentukan pecahan yang setara dengan pecahan yang diberi
Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara
Membandingkan pecahan dengan menggunakan konsep pecahan setara
Menukar suatu pecahan kepada pecahan dalam sebutan yang terendah
Menulis nombor bercampur yang mewakili nilai yang ditunjukkan dalam gambarajah dan sebaliknya.
Menandakan pecahan nombor bercampur pada suatu garis nombor
Menentukan sama ada suatu pecahan adalah pecahan wajar dan pecahan tak wajar,
Menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur atau nombor bulat dan sebaliknya.
Mencari pecahan setara bagi pecahan tak wajar.
Melakukan operasi tambah dan tolak keatas pecahan yang melibatkan :
i. penyebut sama:
ii. penyebut berbeza(gunakan GSTK)
iii. pecahan dengan nombor bulat;
iv. pecahan dengan nombor bercampur.
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dan pegurangan pecahan
Mencari hasil darab nombor bulat dengan pecahan secara penambahan berulang pecahan tersebut.
Menentukan hasil operasi daripada terhadap sebahagian kumpulan objek dengan menggunakan gambarajah.
Mencari pecahan daripada suatu pecahan yang lain dengan menggunakan bahagian yang dikehendaki dalam suatu gambarajah.
Mencari hasil darab pecahan dengan nombor bulat secara mendarab pengangka pecahan dengan nombor bulat.
Mencari hasil darab dua pecahan secara mendarab penanagka dengan pengangka serta penyebut dengan penyebut
Mencari hasil darab pecahan dengan nombor bulat atau pecahan dengan pecahan secara pemansuhan.
Membahagi suatu bahagian tertentu daripada suatu keseluruhan kepada beberapa bahagian yang lebih kecil dan mewakilkan bahagian kecil itu sebagai sebahagian daripada keseluruhan.
Mencari hasil bahagi suatu pecahan dengan nombor bulat
Membahagi nombor dengan pecahan secara mencari berapa kali pecahan tersebut terkandung dalam nombor itu secara gambarajah.
Mencari hasil bahagi nombor bulat dengan pecahan.
Aras 2
Menambah dan/atau menolak dua dan tiga nombr yang melibatkan pecahan dan/atau nombor bercampur
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dan penolakan pecahan.
Mencari hasildarab bagi dua nombor atau lebih yang melibatkan pecahan dan/atau nombor bercampur dengan menukarkan nombor bercampur itu kepada pecahan tak wajar dahalu.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban pecahan
Mencari hasil bahagi pecahan dengan pecahan
Mencari hasil bahagi nombor bercampur dengan menukarkan nombor bercampur itu kepada pecahan tak wajar dahalu.
Membuat pengiraan pendaraban dan/atau pembahagian bagi tiga nombor atau lebih yang melibatkan pecahan dan/atau nombor bercampur.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian pecahan.
Aras 3
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban dan pembahagian pecahan
Membuat pengiraan yang melibatkan beberapa operasi termasuk penggunaan tanda kurung bagi kombinasi nombor bulat, pecahan dan nombor bercampur.
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti model dan carta pecahan digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep pecahan dan operasi ke atasnya.

Hanya perwakilan bagi pecahan wajar sahaja digunakan bagi memperkenalkan konsep pecahan . Kesamaan saiz antara setiap bahagian dalam satu keseluruhan mesti ditegaskan.

(a) per dalam pecahan bermaksud bahagi
(b) Penggunaan daripada dalam konteks berikut bermaksud pendaraban
Penggunaan model atau gambarajah untuk memperkenalkan konsep pendaraban dan pembahagian perlu dikaitkan dengan algoritma perasi berkenaan.
Contoh untuk membahagi dan mewakilkan suatu bahagian daripada satu keseluruhan:
Bagi mencari hasil bahagi pecahan dengan nombor bulat, antara cara yang boleh digunakan
Bagi membahagi nombor dengan pecahan, secara gambarajah gunakan
Aktiviti membina cerita berdasarkan situiasi harian yang melibatkan pecahan untuk memperkukuhkan kefahaman konsep pecahan diperkenalkan.
10 - 12 Nombor Perpuluhan

(Penambahan Nombor perpuluhan, Penolakan Nombor perpuluhan, Pendaraban Nombor perpuluhan ,Pembahagian Nombor perpuluhan)

Aras 1
Menukar pecahan yang penyebutnya kuasa 10 sebagai nombor perpuluhan dan sebaliknya
Menukar pecahan kepada nombor perpuluhan hingga empat tempat perpuluhan tertentu dan sebaliknya
Menentukan nilai tempat bagi suatu digit dalam suatu nombor perpuluhan.
Membandingkan nombor perpuluhan berdasarkan nilai tempat
Membuat pengiraan yang melibatkan operasi tambah bagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat dan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan
Membuat pengiraan yang melibatkan operasi tolak bagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat dan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan tambah atau tolak bagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat dan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan
Membuat pengiraan yang melibatkan operasi darab bagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat dan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan
Membuat pengiraan yang melibatkan operasi bahagi bagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat dan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan darab atau bahagi bagi nombor perpuluhan dengan nombor bulat dan nombor perpuluhan dengan nombor perpuluhan
Aras 2
Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah atau tolak bagi kombanasi nombor perpuluhan dengan nombor bulat
Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi darab atau bahagi bagi kombanasi nombor perpuluhan dengan nombor bulat
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan gabungan dua operasi tambah,tolak, darab atau bahagi.
Aras 3
Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi darab atau bahagi nombor perpuluhan dengan pecahan
Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi darab atau bahagi nombor perpuluhan dengan pecahan
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti blok beganda dan model garisan nombor digunakan untuk menegaskan konsep nombor perpulahan dan operasi ke atasnya.Kalkulator digunakan untuk menunjukkan perkaitan antara pecahan dengan perpuluhan. Fokus pengajaran kepada perkaitan tersebut dan bukan kepada pengiraan rumit.

Perlu ditegaskan nombor perpuluhan sebagai mewakili pecahan yang penyebutnya kuasa 10 iaitu 10,100,1000 dan seterusnya.

Bagi operasi tambah dan operasi tolak, pengiraan boleh dilakukan dengan menyusun titik-titik perpuluhan pada garis tegak.

Pengiraan tepat sehingga 4 tempat perpuluhan sahaja

Untuk memperkenalkan cara menentukan tempat titik perpuluhan bagi hasil darab dua nombor perpuluhan,pendekatan berikut boleh digunakan:

(a)Membuat anggaran jawapan
Contoh :
Hasil darab 2.7 dengan 30.75 mestilah dalam lingkungan 90 kerana 3 didarab 30 adalah 90
(b) Merujuk nilai tempat terkecil Contoh :
(c) Menukar perpuluhan kepada pecahan,mendarab pecahan yang diperoleh dan menukar semula kepada nombor perpuluhan untuk menunjukkan kaitan antara bilangan tempat perpuluhan dalam perpuluhan didarab dengan bilangan tempat perpuluhan dalam hasil darab.
13 - 15 Peratus
Aras 1
Menulis suatu pecahan wajar dengan penyebut 100 dalam peratus dengan menggunakan simbol % dan sebaliknya
Menukar sebarang pecahan kepada peratus dengan mendarab pecahan dengan 100%
Menulis sebahagian daripada suatu nilai sebagai peratusan
Mencari nilai keseluruhan apabila nilai sebahagiannya dan peratusan bahagian tersebut diberi.
Aras 2
Mencari nilai tambahan, nilai susutan dan nilai akhir selepas tambahan atau susutan sebanyak suatu peratusan tertentu
Mencari tambahan atau susutan dalam peratusan apabila berlaku perubahan pada nilai asal
Mencari nilai asal apabila peratus perubahan dan nilai akhir diberi
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan peratus.
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti keratan akhbar dan risalah bank digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep peratus.

Tegaskan bahawa seratus peratus suatu nilai ialah nilai itu sendiri.

Tunjukkan bahawa peratus boleh digunakan untuk membandingkan dua situasi

Menjalankan projek tertentu yang membolehkan pelajar mengaplikasi peratus dalam membuat keputusan atau kesimpulan.

Bagi penyelesaian masalah harian libatkan penggunaan peratus kepada untung, rugi,faedah ringkas,dividen,komisen dan diskaun.

16 Peperiksaan Pertengahan Tahun    
17 - 19 Integer dan Nombor Negatif (1)

( Nombor negatif, Integer, Integer positif, Integer negatif, Tertib integer, penambaahn integer)

Aras 1
Menggunakan nombor positif atau negatif untuk mewakili situasi harian yang melibatkan nilai yang bertambah atau berkurang nilai yang lebih daripada sifir atau kurang daripada sifar
Menentukan sama ada suatau nombor ialah integer atau tidak
Menentukan sama ada suatau nombor ialah integer positif atau integer negatif
Mewakili integer positif dan integer negatif pada garis nombor.
Menyatakan nombor yang lebih besar atau lebih kecil jika diberi dua integer
Menyusun beberapa integer mengikut tertib menaik atau menurun
Menentukan integer yang terbesar atau terkecil antara beberapa integer yang diberi
Aras 2
Menentukan beberapa integer yang tidak diberikan suatu senarai integer berpola
Manambah dua integer atau tiga integer
Menolak antara dua integer
Mempermudahkan dan mencari hasiltambah atau hasil tolak antara dua integer.
Menambah dan menolak sebarang tiga integer
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan dua atau tiga integer
Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakkan antara dua integer
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dan penolakkan antara dua integer
Aras 3
Menentukan penambahan dengan integer nagatif memberi hasil yang sama dengan penolakkan dengan nombor bulat.
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti carta garis nombor, cip warna dan temormetor digunakan untuk menegaskan konsep nombor negatif.

Tegaskan nombor negtif sebagai nombor yang digunakan dalam setuasi tertentu: tanda (-) digunakan untu menunjukkan satu sifat selain magnitud

Contoh : arah

Tegaskan integer sebagai nombor bulat yang mempunyai tanda positif atau negatif,termasuk sifar

Integer positif sebagai nombor bulat dengan tanda (+) atau tanpa tanda

Integer negatif sebagai nombor bulat dengan tanda (-)

Perkenalkan konsep dengan aktiviti

Model garis nombor dan benda maujud boleh digunakan untuk proses penambahan atau penolakkan integar

Kegunaan kurungan ditegaskan bagi penambahan yang melibatkan integer negatif

Tegaskan perbezaan penggunaan ' - ' sebagai suatu operasi atau tanda bagi nombor dan perbezaan sebutannya

Masalah berkaitan penambahan dan penolakkan merangkumi bentuk

Tegaskan perbezaan antara integer negatif dan operasi tolak

20 - 22 Ukuran Asas

(Ukuran Panjang, Unit Ukuran panjang,Penanggaran,jisim,Masa dan waktu

Aras 1
Mengukur Panjang jisim dan masa dalam unit arbitari.
Mengukur panjang dalam unit metrik.
Mengnggar jarak atau panjang dalam unit metrik yang sesuai.
Menukar ukuran panjang daripada suatu unit kepada unit yanglain
Menyelesaikan masalah ukuran panjang yang melibat operasi tambah,tolak,darab,bahagi.
Mengukur jisim dalam unit metrik.
Menganggar jisim suatu objek menggunakan unit metrik yang sesuai
Menukar unit jisim daripada suatu unit kepada suatu unit yang lain antara g , kg, tonne
Menyelesaikan masalah ukuran jisim yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab bahagi
Mengukur masa suatu aktiviti dalam saat,minit dan jam
Meanggar masa dalam unit yang sesuai
Menukar ukuran masa daripada suatu unit kepada unit yang lain
Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah tolak darab bahagi.
Menyatakan waktu menggunakan sistem 12 jam dan 24 jam
Menukar waktu sistem 12 jam kepada sestem 24 jam dan sebaliknya
Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu.
Aras 2
Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim atau masa
Aras 3
Membina masalah perkataan yang melibatkan ukuran asas berdasarkan konteks yang diberi
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti pembaris,benang pita ukur, kayu panjang ,jam randik jam tangan dan alat timbang digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep ukuran asas.

Ukuran asas digunakan dengan menggunakan unit abritari seperti sepelaung,sejangkal.

Bagi ukuran panjang libatkan garisan lurus dan lengkung

Unit ukuran panjang ialah mm,cm,m,km

Unit ukuran jisim ialah g,kg,tonne

Unit ukuran masa ialah saat,minit,jam hari minggu bulan dan tahun

Untuk meningkatkan kefahaman dalam ukuran asas aktiviti luar kelas atau projek perlu diadakan

Menjalankan dan membentangkan hasil projek - mencipta suatu objek yang melibatkan ukuran asas contoh pembinaan rangka bernbentuk kubus, ukuran asas yang terlibat ialah panjang sisi kubus jisim kubus dan tempuh masa untuk menyiapkan projek.

Perbandingan sistem matrik dengan sestem bukan matriks dibincangkan.

23 - 25 Sudut dan Garis Selari

(Sudut,Unit ukuran sudut, Putaran lengkap, Sudut tegak, Sudut tirus, Sudut cakah, Sudut refleks,Garis yang bersilang, Garis selari,Sifat-sifat sudut berkaitan dengan garis selari)

Aras 1
Menandakan dan menamakan sudut bagi suatu putaran dengan menggunakan tatatanda seperti BAC, A, AC.
Mengukur suatu sudut yang diberi menggunakan protractor
Melukis suatu sudut yang diberi ukurannya
Menyatakan satu putaran lengkap sebagai sudut 360
Menyatakan pecahan suatu putaran lengkap sebagai sudut dalam darjah dan sebaliknya
Menyatakan suku putaran lengkap sebagai sudut tegak
Menyetakan saiz sudut tegak dalam darjah
Menentukan sudut yang diberi samada sudut tirus,tegak, cakah atau sudut refeleks
Menyatakan hasiltambah sudut-sudut pada satu garis lurus
Mencari nilai sudut pada garislurus dengan diberi sudut yang lain
Menyatakan hasil tambah sudut pada suatu titik
Mencari satu daripada beberapa sudut pada suatu titik jika diberi sudut yang lain
Menyatakan samada suatu garis adalah garis serenjang kepada suatu garis yang lain atau tidak
Melukis garis serenjang kepada suatu garis lurus
i) pada suatu titik di atas garis itu
ii)dari suatu titik yang bukan di atas garis itu
Mengukur jarak tegak dari suatu titik ke suatu garis lurus
Mencari suatu sudut,apabila sudut-sudut bersebelahannya pada suatu garis lurus diberi.
Menandakan sudut-sudut bertentangan bucu bagi dua garis lurus yang bersilang
Menamakan sudut-sudut yang sama, diberi dua garis lurus yang bersilang
Menentukan nilai sudut pada titik persilangan dua garis lurus, jika sebarang satu sudut diberi.
Menyatakan samada dua garis yang biberi selari atau tidak
Melukis garis selari dengan suatu garis yang diberi
Menentukan rentasan lintang dalam gambarajah yang melibatkan garis selari
Menyatakan sudut sepadan berkaitan dengan garis selari yang diberi
Mencari sudut sepadan dengan sudut yang diberi
Menyatakan sudut selang seli bagi garis selari yang diberi
Mencari suatu sudut diberi sudut berselang seli padanya
Menentukan sudut-sudut pedalaman bagi dua garis selari yang diberi
Mencari satu sudut daripada sudut-sudut pedalaman berkaitan dengan dua garis selari diberi sudut pedalaman yang lain.
Aras 2
Menentukan samada dua garis lurus yang diberikan adalah selari atau tidak dengan
i)mengukur sudut sepadan;
ii) mencari nilai sudut sepadan diberi sudut-sudut tertentu
iii) mengukur sudut selang seli
iv) mencari nilai sudut selang seli
v)mencari hasiltambah sudut pedalaman
Mencari sebarang sudut berkaitan dengan garis selari diberi sudut-sudut tertentu
Aras 3
Membukti sifat-sifat sudut berkaitan dengan garis selari
Membina masalah yang melibatkan pelbagai jenis sudut dan garis selari.
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi seperti geometer sketchpad dan bahan bantu mengajar seperti sesiku,protrraktor, pembaris dan gambar objek untuk menegaskan kefahaman konsep sudut dan garis selari serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Tegaskan penggunaan protraktor dengan cara yang betul.

Sudut juga boleh ditunjukkan melalui aktiviti lipatan kertas.

Kaitkan dengan sudut yang terdapat dalam alam sekeliling

27 - 29 Poligon (1)

(Poligon, bucu,pepenjuru Semetri, Segitiga ,Segitiga sama sisi, Segitiga sama kaki.  Segitiga tak sama kaki,Segitiga bersudut tirus, Segitiga bersudut cakah, Segitiga bersudut tegak, Sisiempat, Segiempat tepat, Segiempat sama,Segiempat selari,Rombus dan Traperizum)

Aras 1
Menamakan suatu poligon yang diberikan
Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru dalam suatu pligon yang diberikan
Melakar poligon
Menentukan samada objek yang diberi mempunyai semetri garis atau tidak
Menentukan paksi semetri suatu objek yang mempunyai simetri garis
Melengkapkan pola, diberikan paksi semetri dan sebahagian pola
Menyatakan sama ada suatu bentuk (2 matra) itu segitiga atau tidak
Menyatakan jenis segitiga apabila diberi suatu segitiga tertentu
Mencari paksi semetri bagi suatu segitiga jika ada.
Melukis suatu segitiga tertentu
Menyatakan hasil tambah sudut-sudut sudut pedalaman segitiga ialah 180 0
Menyatakan semua sudut pedalaman suatu segitiga sama sisi adalah sama besar dan bernilai 600.
Menyatakan dua sudut yang bertentangan dengan dua sisi yang sama panjang dalam suatu segitiga sama kaki adalah sama besar.
Mencari nilai satu sudut dalam segitiga jika diberikan maklumat yang mencukupi bagi sudut yang lain.
Menentukan sama ada suatu segitiga adalah segitigasama kaki atau segitiga sama sisi dengan melihat sudut.
Menentukan sudut peluaran pada suatu bucu segitiga
Menyatakan bahawa sudut peluaran sama dengan hasil tambah sudut pedalamam bertentangan.
Menyatakan sama ada bentuk (2-matra) ialah segiempat atau tidak.
Menyatakan jenis sisiempat apabila diberikan suatu sisi empat tertentu.
Mencari paksi semetri bagi suatu sisiempat tertentu
Menyatakan hasil tambah sudut-sudut sudut pedalaman suatu sisiempat ialah 360 0 .
Menyatakan bahawa setiap pasang sudut yang bertentangan dalam segiempat selari adalah sama besar.
Aras 2
Membuat sebarang pola, diberika paksi semetri
Mengira salah satu sudut Peluaran dan sudut pedalaman bertentangan jika diberi dua sudut yang lain
Mencari nilai satu sudut dalam sisiempat jika diberikan maklumat yang mencukupi
Aras 3
Menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalamam bagi pentagon, heksagon,heptagon dan oktagon
Merumus perkaitan di antara bilangan sisi dengan jumlah sudut-sudut pedalaman bagi suatu poligon
Membuktikan sifat-sifat sudut berkaitan dengan poligon
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi seperti geometer sketchpad dan bahan bantu mengajar seperti origami pembaris, kertas grid batik dan gambar seni bina bangunan digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep poligon serta menyemai nilai-nilai seni.

Bagi melengkapkan pola, projek atau penyediaan folio diadakan untuk menghasilkan corak yang kreatif.

Menjalankan projek atau aktiviti yang melibatkan binaan.

Bagi membuat sebarang pola, projek atau penyediaan folio di adakan untuk menghasilkan corak yang kreatif

Menyediakan folio mengenai kewujudan bentuk poligon disekililing kita seperti dalam
a) alam semula jadi
b) bidang seni bina.

30 - 33 Perimeter dan luas

(Perimeter, luas , tinggi)

Aras 1
Menyatakan perimeter sebagai ukuran panjang sekeliling suatu kawasan
Mengukur perimeter bagi bentuk dua matra
Mengira perimeter poligon dalam unit metrik
Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter
Menyatakan luas sebagai ukuran saiz suatu kawasan
Mengukur luas suatu kawasan secara membilang beberapakali suatu bentuk kecil (tidak semestinya segiempat sama) boleh menutupi kawasan itu dengan lengkapnya
Menyatakan luas segiempat sama yang sisinya 1 unit ialah 1 unit 2 .
Menentukan luas sebarang bentuk dengan membilang petak segiempat sama unit dalamnya
Mengira luas bagi suatu segiempat tepat dalam cm2, m2,km2, dengan menggunakan rumus
Mengira luas segitiga bersudut tegak
Mengira luas bentuk cantuman yang mengandungi segiempat tepat dan segitiga bersudut tegak
Aras 2
Meanggar luas suatu kawasan dengan meanggar dulu panjang dan lebarnya
Menukar daripada suatu unit kepada unit yang lain antara mm 2, cm2,m2, dan ha(hektar)
Menentukan tinggi suatu bentuk bagi tapak yang berlainan
Mencari luas segitiga, segiempat selari,trapezium.
Mencari panjang satu sisi atau tinggi suatu bentuk, diberi luas dan sisi yang lain.
Mencari luas bentuk cantuman yang terdiri daripada segitiga, segiempat selari dan trepezium
Mencari luas bahagian yang tertinggal selepas bentuk segitiga, segiempat selari atau trapezium dikeluarkan daripada suatu bentuk yang diberikan
Menyelesaikan masalah melibatkan luas
Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas dan perimeter
Aras 3
Membuktikan rumus luas sebarang segitiga
=1/2 (panjang tapak x tinggi)
Membuktikan rumus luas trapezium
= 1/2 (jumlah sisi selari)(jarak antara 2 sisi selari)
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi seperti geometer sketchpad dan bahan bantu mengajar seperti kertas surih,kertas graf,papan geometri, blok geometri dan objek-objek sebenar digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep primeter dan luas

Untuk mencari luas suatu objek, konsep tinggi objek perlu ditegaskan.

Bagi mengira luas seatu segiempat tepat rumas luas segiempat tepat = panjang x lebar diterbitkan dengan membilang segiempat sama unit dalam segiempat tepat.

Rumus luas segitiga bersudut tegak = 1/2 x luas segiempat tepat diperkenalkan.

Bagi penyelesaian masalah , cantuman bentuk -bentuk objek perlu ditegaskan. Hubungkait bentuk-bentuk objek yang dilukis berdasarkan perimeter atau luas yang diberi juga perlu dibincangkan.

Contoh:
a) Primeter bagi segiempat tepat = 20 cm

34 - 37 Pepejal dan Isipadu (I)

(Pepejal ,kubus)

Aras 1
menamakan pepejal kubus,kuboid,prisma,silinder,piramid,kon dan sfera.,
Menentukan bilangan muka,tepi dan bucu pada kubus dan kuboid.
Menyatakan ciri-ciri berkaitan dengan muka,tepi dan bucu bagi kuboid dan kubus.
Membina kubus dan kuboid :
i) dengan mencantumkan enam mukanya
ii) melalui pembinaan bentangannya
Mewakili kubus dan kuboid sebagai lukisan 2-matra pada :
i) kertas grid segiempat sama;
ii) kertas kosong.
Menyatakan samaada suatu pepejal adalah prisma atau tidak dan sama ada suatu prisma tegak atau tidak
mewakilkan prisma sebagai lukisan dua matra pada :
i) kertas grid segiempat sama;
ii) kertas kosong
Melakar bentuk keratan rentas sesuatu prisma
Menyatakan isipadu kuboid dengan membilang beberapa kubus unit diperlukan untuk mengisi kuboid itu
Menerbitkan rumus isipadu kuboid
Mengira isipadu kuboid dalam mm3,cm3 atau m3,diberi panjang, lebar dan tinggi.
Mengira salah satu daripada panjang,lebar atau tinggi kuboid apabila diberi dua yang lain serta isipadunga.
Mengira isipadu prisma tegak berkeratan rentas segitiga bersudut tegak sebagai setengah isipadu kuboid
Menerbitkan rumus isipadu prisma tegak
Mengira isipadu prisma tegak berkeratan rentas:
i) Segitiga
ii) Segiempat selari
iii) Trapezium
Menukar daripada satu unit kepada yang lain antara mm3 cm3 ,m3
Menukar daripada satu unit kepada yang lain antara l ,ml,cm3
Aras 2
Mengira isipadu bahan cecair dalam bekas berbentuk kuboid atau prisma tegak dengan menggunakan unit l ml
Mencari hasiltambah, hasiltolak,hasildarab atau hasil bahagi yang melibatkan isipadu
Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu.
Aras 3
Mencari isipadu bagi gabungan pepejal
Mencari jumlah luas permukaan kubus dan kuboid.
Perkakasan teknologi, perisian kursus,perisian aplikasi seperti geometer sketchpad dan bahan bantu mengajar seperti kertas surih,kertas graf,papan geometri, blok geometri dan objek-objek sebenar digunakan untuk menegaskan konsep pepejal dan isipadu.

Tegaskan isipadu kubus yang tepinya 1 unit ialah 1 unit3

38- 39 Latih Tubi    
40 - 41 Peperiksaan Akhir Tahun    

[UNDUR]