Make your own free website on Tripod.com

RANCANGAN PELAJARAN MATEMATIK BESTARI

TIANGKATAN 2 (PENGGAL 1 )

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN SUMBER/TEKNIK/AKTIVITI

1

Susunan kelas , mesyuarat dan pembahagian buku teks.    

2 & 3

Integer dan Nombor Negetif. Aras 1
Mencari hasil darab , hasil bahagi sebarang dua integer.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan pendaraban dan pembahagian sebarang dua integer.
Menandakan pecahan dan nombor perpuluhan pada garis nombor.
Menambah, menolak, mendarab,dan membahagi sebarang dua pecahan dan nombor perpuluhan


Aras 2

Membuat pengiraan yang melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer , pecahan dan nombor perpuluhan bagi dua operasi atau lebih.

Aras 3

Menyelesaikan masaalah yang melibatkan beberapa operasi termasuk tanda kurung keatas kombinasi integer, pecahan dan nombor perpuluhan positif dan negeti
Bahan bantu mengajar seperti carta garis nombor, cip bewarna dan permainan matematik.

Perlu ditegaskan bahawa: hasil darab atau bahagi adalah positif jika tanda dua integer, pecahan atau nombor perpuluhan adalah sama.

Bagi nombor perpuluhan, jawapan hendaklah diberikan sehingga 4t.p

Hendaklah melibatkan pelbagai perwakilan nombor positif dan negatif seperti garis nombor dan graf. Perlu mentafsirkan nombor yang mewakilisesuatu kuantiti berdasarkan tanda nya.

4 & 5

Kuasa dua dan Punca Kuasa Dua. Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga. Aras 1
Menyatakan kuasa dua bagi suatu nombor sebagai pendarab nombor tersebut dengan nombor itu sendiri, dan nombor kuasa tiga sebagai nombor yang didarab dengan nombor itu sebanyak dua kali .
Menyenaraikan no.kuasa dua sempurna dalam lingkungan 400 dan sebalik nya.
Mencari kuasa suatu integer, pecahan dan nombor perpuluhan tanpa buku sifir.
Mencari kuasa tiga integer antara –10 dengan 10 , pecahan yang pengangka dan penyebut nya adalah integer –5 hingga 5 dan nombor perpuluhan yang kurang dari satu yang mempunyai hanya 1 t.p
Bahan bantu mengajar seperti kalkulator, buku sifir digunakan untuk menegaskan konsep kuasa dua , punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.

Perlu ditegaskan bahawa :

Kuasa dua sentiasa lebi besar atau sama dengan sifar.
Bilangan tempat perpuluhan bagi kuasa dua ialah dua kali bilangan tempat perpuluhan nombor itu.

6

Kuasa dua dan Punca Kuasa Dua. Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga.  Aras 1(sambungan)
Menulis pernyataan punca kuasa dua dan kuasa tiga dengan menggunakan simbol.
Mencari punca kuasa dua bagi nombor kuasa dua dalam lingkungan 400, pecahan yang penyebut dan pengangka nya ialah nombor kuasa dua semourna atau pecahan yang boleh di ringkaskan kepada nombor kuasa dua sempurna.
Mencari punca tiga bagi suatu nombor kuasa tiga.
Mencari hasil darab suatu nombor punca kuasa dua dengan nombor itu sendiri.


Aras 2

Menganggarkan kuasa dua dan punca kuasa dua suatu nombor.
Menggunakan buku sifir untuk mencari kuasa dua dan punca kuasa dua sebarang nombor.


Aras 3

Menyelesaikan masaalah yang melibatkan penggunaan kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga yang melibatkan luas dan isipadu.
Mencari hasil kuasa dan punca kuasa darjah yang lebih tinggi.
 Pelajar harus diberitahu bahawa:
Bacaan sifir merupakan satu penghampiran.
Satu cara melakukan pengiraan cepat.

7

Ujian prestasi 1    

 8 & 9

Ungkapan algebra ( I) Aras 1
Mengenal pasti anu dan mewakilkan anu dengan satu simbol ( huruf abjad).
Mengenal satu sebutan dan pekali pada sebuatan itu.
Menulis sebutan dari satu pernyataan dan sebalik nya.
Mencari hasil darab dan hasil bahagi antara satu sebuatan dengan satu integer, dan satu sebutan dengan satu sebuatan.
Mencari hasil gabungan opersai darab dan bahagi satu sebuatan dengan dua nombor lagi.
Mengenal satu ungkapan dan bilangan sebuatan dalam ungkapan.
Memudahkan satu ungkapan yang terdiri dari dua atau lebih sebuatan serupa atau tak serupa
memudahkan dua ungkapan yang digabungkan dengan penambahan dan penolakan.
Memudahkan suatu ungkapan yang melibatkan pendaraban atau pembahagian suatu ungkapan dengan suatu nombor.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan sebuatan algebra.


Aras 2

Menulis ungkapan dari pernyataan yang diberi dan sebalik nya.
Menyelesaikan maasalah ungkapan algebra yang melibatkan penambahan dan penolakan.
Menyelesaikan masaalah algebra yang melibatkan pendaraban atau pembahagian suatu ungkapan dengan suatu nombor.

Aras 3

Membina model untuk mewakilkan ungkapan algebra.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan ungkapan algebra.
Perisian kursus (jika ada). Contohcontoh konkrit seperti cip dan kad manila digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep sebuatan dan ungkapan algebra.

Libatkan sebutan satu anu dan sebuatan yang lebih satu anu.

Bagi aras 1 idea pra – algebra perlu di kembangkan seperti :

a) mencari pola turutan
b) fikirkan satu nombor

ini perlu supaya penggunaan peraturan algebra seperti 3xa=3a, hukum penaburan dan lain dapat di timbulkan secara semula jadi.

Model situasi algebra dengan pelbagai mode seperti visual,lisan ,bernombor perlu diperkenalkan.

Binangkan asal-usul simbol dan kelaziman tatatanda dalam algebra seperti 3 xa = 3a

Pelajar membentuk ungkapan algebra untuk mewakili situasi seharian. Atau ungkapan diberikan dan pelajar membentuk situasi.

 10

Persamaan linear dalam satu anu. Aras 1
Menyatakan hubungan antara dua kuantiti yang diberi dengan menggunakan simbol = atau =/=
Mengenalpasti sebutan dan persamaan linear dalam satu anu
Menyatakan bahawa bagi dua ungkapan linear A dan B , jika A=B maka B=A
Membentuk persamaan dalam satu anu daripada maklumat yang diberi.
Menyelesaikan persamaan linear dalam satu anu dengan menggunakan kaedah cuba-cuba.
Menyelesaikan persamaan linear dalam satu anu bagi bentuk berikut:
i)    x + a = b
ii)   x - a = b
iii)  ax = b
iv)  x/a = b

a dan b ialah integer, dan x ialah anu.
 

11

Ujian prestasi 2    

 12

Persamaan linear dalam satu anu.

 

Aras 2
Menyelesaikan persamaan linear dalam satu anu melalui gabungan operasi + - x dan ¸

Keatas persamaan berbentuk ax/b + c = d, ( b =/= 0 )

Menyelesaikan persamaan linear apabila keadaan kesamaan diberi seperti berikut:
i) antara satu nombor dengan satu ungkapan linear dalam satu anu.
ii) antara dua ungkapan lineardalam satu anu yang sama.

 Aras 3

Menyelesaikan masaalah harian yang melibatkan penyelesaian persamaan linear dalam satu anu.
Menyelesaikan persamaan linear secara graf.
Perisian kursus (jika ada) , bahan abantu mengajar seperti carta, digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep persamaan linear dalam satu anu.

Ditegaskan juga bahawa persamaan linear mempunyai satu punca.

Contoh keadaan kesamaan :

( i ) 3x + 5 = 7

(ii) 4y - 2 = y + 7

 Kalkulator grafik boleh digunakan.

 13

 Rumus algebra ( 1 ) Aras 1 
Membezakan pemboleh ubah dengan pemalar
Mewakilkan pemboleh ubah dengan huruf abjad
Menyatakan nilai yang mungkin bagi pembolehubah dalam keadaan tertentu.
Membentuk rumus daripada pernyataan yang di beri
Mencari nilai bagi suatu pembolehubah, jika nilai-nilai pembolehubah yang lain diberi.


Aras 2

Membentuk rumus berdasarkan data yang di beri.
Membentuk rumus berasaskan data yang diperoleh dari aktiviti.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan rumus algebra.


Aras 3

Menerangkan situasi daripada rumus algebra yang diberi 

Perisian kursus, perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti graf fungsi digunakan untuk menegaskan kefahaman konsep dalam membentuk rumus algebra.

Graf-graf fungsi yang terdapat dalam buku, majalah boleh digunakan.

Tegaskan kes bila pemboleh ubah

i. integer positif atau integer negetif
ii. pecahan atau no. perpuluhan positif atau negatif.

Contoh: bil. Penduduk, tinggi dan suhu.

Bagi membentuk rumus, gunakan pengetahuan yang sedia ada seperti luas dan isipadu.

 

 14

Pembinaan Geometri Aras 1 dan Aras 2
Melukiskan dengan menggunakan kertas grid segiempat sama atau segi tiga sama sisi dan membina dengan menggunakan pembaris jangka lukis sahaja bagi :
i.   tembereng garis
ii.  Segitaga
iii. pembahagidua sama serenjang bagi satu garis
iv. Garis serenjang
v.  Sudut 600 dan 1200
vi. pembahagi dua sama sudut
vii.garis selari
viii.segiempat selari.


Aras 3

Membina satu tembereng garis, sudut, pembahagi dua sama sudut, segitiga, garis serenjangnkepada satu garis lurus, garis selari dan segiempat selari dengan menggunakan komputer (perisian grafik).

 

15

Teorem Pithagoras Aras 1
Mengenal pasti hipotenus bagi sebarang segitiga bersudut tegak.
Menulis hubungan antara panjang sisi-sisi sebuah segitaga bersudut tegak berdasrkan Teorem pithagoras.
Menentukan sama ada sebuah segi tiga itu segi tiga bersudut tegak apabila ukuran ketiga-tiga sisi diberikan.


Aras 2

Mencari panjang satu sisi bagi segitiga bersudut tegak apabila ukuran dua sisi yang lain diberkan.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan segitiga bersudut tegak.


Aras 3

Menyelesaikan masaalah harian yang melibatkan penggunakan Teorem Pithagoras.
 

 16

Ulangkaji    

 17

Ulangkaji.    

18

Peperiksaan Pertengahan Tahun    

TIANGKATAN 2 (PENGGAL 2 )

MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN SUMBER/TEKNIK/AKTIVITI

21 & 22

Lokus dalam dua-matra. Persilangan dua lokus Aras 1
Menyatakan lokus sebagai kedudukan satu titik yang bergerak mengikut syarat tertentu·
Menentukan lokus bagi satu titik dengan melukis titik-titik yang memenuhi syarat –syarat tertentu :
i. titik yang berjarak tetap dari satu titik tertentu
ii. titik yang sama jarakdari dua titik tertentu.
iii. Titik yang berjarak tetap dari satu garis tertentu.
iv. Titik yang sama jarak dari dua garis bersilang yang tertentu.


Membina lokus dalam dua matra bagi satu titik yang mengikut syarat (i) hingga (iv)

Aras 2

Membina lokus dalam dua matra ,bagi satu titik yang memenuhi dua syarat.
Mencari titik persialangan dua lokus.


Aras 3

Membina lokus adalam dua matra bagi satu titik yang memenuhi lebih dari dua syarat.
Mencari titik persilangan lebih dari dua lokus
Menghasilkan dan menghuuraikan lokus dalam dua matra.
Perisian kursus , perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar seperti pin, benang, set geometri, objek-objek sebenar (jam, roda basikal dll. ) dan gambar berpoladigunakan untuk menegaskan kefahaman konsep lokus dalam dua matra.

Lokus dua matra yang dihasilkan oleh pelajar mestilah asli dengan syarat tersendiri.

Pembinaan lokus boleh diperluaskan kepada menggunakan syarat-syarat yang melibatakan

a. lebih daripada

b. kurang daripada

23 & 24

Bulatan ( 1 )  Aras 1
Melukis bulatan sebagai lokus bagi suatu titik yang berjarak malar dari satu titik tetap.
Mengenalpasti pekara yang berikut
i. Pusat
ii. Lilitan
iii. Jejari
iv. Diameter

v. perentas
vi. sektor
vii lengkok
viii tembereng
Melukis bulatan bila jejari atau diameter diberikan.
Melukis perentas dan sektor pada bulatan
Menentukan pusat dan jejari bagi satu bulatan.
Menganggarkan nilai p dengan mencari nisbahlilitaqn kepada diameter bagi beberapa bulatan dengan menggunakan benang.
Menyatakan 22/7 atau 3.142 sebagai penghampiran kepada p
Menentukan dan mengira lilitan bulatan dengan menggunakan benang dan rumus
Menentukan dan mengira luas bulatan dengan menggunakan rumus
Mengira panjang lengkok dan luas sektor dengan menggunakan rumus
Menyelesaikan masaalah yang berkaitan dengan bulatan.


Aras 2

Menyelesaikan masaalah harian berkaitan dengan bulatanr.


Aras 3

Mengumpul maklumat tentang sejarah mencari nilai p.
Mencari bentuk alat untuk melukis bulatan.
Menghasilkan corak dan rekabentuk yang menggunakan bulatan.
Perisian kursus, perisian aplikasi,seperti geometer sketchpad dan bahan bantu mengajar seperti benang,set geometri, carta,objek sebenar berbentuk bulatan.

Bagi tembereng lengkok dan sektor, idea major dan minor diperkenalkan.

Kaedah pembinaan pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas boleh di gunakan untuk mencari puasat bulatan.

 25

Pepejal dan Isipadu (11) Aras 1
Melukis bentangan bagi kubus, kuboid dan prisma tegak dengan menggunakan kertas grid.ma
Mengenalpasti pepejal melalui bentangan kubus, kuboid dan pris
Membina model kubus, kuboid dan prisma dengan menggunakan bentangan nya.
Mengira luas permukaan kubus, kuboid, dan prisma tegak sebagai hasil tambah setiap permukaan nya.
Mengira lebar , panjang , dan tinggi sesuatu kubus kuboid atau prisma tegak apabila di beri mana-mana dua maklumat dan luas permukaan nya.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan luas permukaan kubus, kuboid dan prisma tegak.
 

26

Ujian prestasi 4    

 27

Pepejal dan isipadu (11)

 

Aras 2
melukis bentangan bagi selinder, piramid dan kon dengan menggunakan skala.
mengenalpasti pepejal daripada bentangan selinder , piramid dan kon
membina model selinder, piramid dan kon dengan membuat bentangan nya
menentukan jumlah luas permukaan bagi sebarang selinder, piramid dan kon.
mengira luas permukaan sfera dengan menggunakan rumus.
mengira panjang sisi, tinggi, atau jejari suatu sfera, selinder, piramid atau kon apabiila luas permukaan lain yang mencukupi diberikan.
menyelesaikan masaal;ah yang melibatkan luas permukaan sfera, selinder, piramid dan kon.


 Aras 3

membina model bagi gabungan pepejal.
mencari jumlah permukaan bagi gabungan pepejal
membukti rumus bagi luas permukaan sfera dan kon.
Perisian kursus , perisian aplikasi, dan bahan bantu mengajar seperti model pepejal dan bentangan pepejal di gunakan untuk menegaskan kefahaman konsep.

bentangan sesuatu pepejal boleh mempunyai bentuk yang berlainan perlu ditegaskan.

kaitan bentuk pepejal dengan bentuk-bentuk yang terdapat di sekeliling kita.

Projek mencipta arca yang terdiri daripada gabungan pepejal boleh di jalankan.

 28 & 29

 Penjelmaan ( 1 Aras 1 
menyatakan penjelmaan sebagai proses penyusunan senmula semua titik dalam objek dalam satu satah.
menentukan imej bagi satu objek berdasarkan keterangan pergerakan yang di lakukan.
menyatakan translasi sebagai pemindahan semua tittik pada suatu satah mengikut arah dan jarak yang sama.
menentukan imej suatu titik di bawah suatu translasi.
menentukan sifat-sifat translasi.
mewakilkan satu translasi dalam bentuk ( h ) k di mana h, k sebarang nombor.
menentukan koordinat objek atau imej dibawah satu translasi.
menghuraikan translasi apabila di beri objek dan imej.
menyatakan pantulan sebagai proses pembalikan semua titik pada satu garis yang di kenali sebagai paksi pantulan.
menentukan imej dengan dengan menggunakan kertas sureh atau cara lain apabila di berikan paksi pantulan.
menentukan paksi pantulan secara lipatan apabila di berikan objjek dan imej nya.
menentukan sifat-sifat pantulan.
menetukan secara pembinaan:
i. imej sesuatu objek apabila di beri paksi pantulan.
ii paksi pantulan apabila di beri satu objek dengan imej nya.
menghuraikan pantulan apabila diberi objek dan imej nya.
menyatakan putaran sebagai satu proses pemusingan semua titik pada satu titik tetap melalui satu sudut dan mengikut arah tertentu.
menentukan imej bagi satu titik dengan menggunakan kertas sureh atau cara lain , apabila di berikan pusat putaran, sudut putaran dan arah putaran.
menentukan sifat-sifat putaran
menentukan secara binaan
i. imej objek apabila diberi pusat putaran, sudut putaran dan arah putaran.
ii. pusat putaran apabila diberikan 2 titik sepadan bagi imej dan objek itu.
menghuraikan putaran apabila diberikan objek dan imej nya.
Perisian kursus, perisian aplikasi dan bahan bantu mengajar, papan geometri, transprensi, kertas surih, kertas grid di gunakan untuk menegaskan kefahaman konsep penjelmaan, isometri dan kekongurenan.

Kedudukan paksi-paksi satah dikekalkan dalam proses penjelmaan perlu ditegaskan.

Bentuk , saiz dan orientasi tidak berubah selepas translasi perlu ditegaskan.

30 & 31

Penjelmaan (1) Aras 2
mengenalpasti jenis penjelmaan yang berlaku apabila objek dan imej di berikan.
menentukan , melakar dan melebel objek apabila jenis penjelmaan dan imej diberi.
Mengenalpasti suatu penjelmaan adalah isometri.
Merumuskan bahawa translasi, pantulan dan putaran adalah penjelmaan isometri.
Menghasilkan pola dengan menggunakan isometri
Mengenalpasti dua rajah adalah konguren.
Menyatakan kekongurenan sebagai sifat isometri.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan kekongurenan.
Menentukan sifat berhubung dengan sisi, sudut dan pepenjuru bagi sisiempat melalui pantulan dan putaran.


Aras 3

Menyelesaikan masaalah yang melibatkan translasi, pantulan dan putaran.
Menghasilkkan pola dan rekabentuk dengan menggunakan isometri.
Tegaskan bahawa isometri sebagai penjelmaan yang tidak mengubah bentuk dan saiz.

Kaitkan dengan seni reka.

Tegaskan kekongurenan sebagai keadaan kesamaan bentuk dan saiz dua rajah.

Sisiempat yang terlibat ialah segiempat sama, segiempat tepat, rombus, segiempat selari dan lelayang.

Mengenalpasti jenis penjelmaan secara semula jadi dalam senibina dan sebagainya.

32 Ulangkaji.    
33 Ujian prestasi 5.    

34 & 35

Nisbah dan Kadar Aras 1
Menentukan nisbah dua kuantiti dalam situasi yang di beri.
Menukar nisbah dari bentuk a: b kepada bentuk a/b dan sebalik nya.
Menentukan sama ada dua nisbah adalah sama atau tidak.
Mempermudahkan nisbah dua kuantiti kepada bentuk yang paling ringkas.
Mengira nilai satu daripada dua kuantiti jika nisbah dua kuantiti itu dan nilai kuantiti yang satu lagi di berikan.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan nisbah dua kuantiti.


Aras 2

Menentukan samaada dua pasangan kuantiti yang di berikan itu adalah berkadaran.
Mengira nilai satu daripada dua kuantiti jika nisbah dan jumlah dua kuantiti itudi beri.
Mengira jumlah dua kuantiti jika nisbahnya dan beza antara dua kuantiti itu diberi.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan kadaran.
Menentukan nisbah tiga kuantiti dalam situasi yang di beri.
Mempermudahkan nisbah tiga kuantiti kepada bentuk yang paling ringkas.
Mengira nilai satu atau dua daripada tiga kuantiti jika nisbah tiga kuantiti itu dan nilai kuantiti yang satu lagi di beri.
Menyelesaikan masaalah yang melibatkan nisbah tiga kuantiti.


Aras 3. Boleh di sentuh jika ada masa ( sila lihat huraian sukatan)

 

36 & 37

Koordinat. (sistem cartesan) Aras 1
Mengenalpasti dan melukis paksi mengikut skala yang diberi kemudian memplotkan satu titik dan seterus nya menyatakan koordinat nya.
Menyatakan skala pada kedua-dua paksi.
Mencari jarak di antara dua titik dengan kordiant-y yang sama atau kordinat-x yang sama.
Mencari kordinat titik tengah garis yang menyambungkan dua titik dengan kedua-dua kordinat –y yang sama atau kordinat-x yang sama.
Mencari kordinat titik tengah garis yang menyambungkan dua titik secara melukis.


Aras 2

Memplot titik apabila kordinat diberi dengan memilih skala yang sesuai.
Mencari jarak diantara sebarang dua titik dengan menggunakan teorem pithagoras.
Mengira kordinat titik tengah garis yang menyambungkan dua titik secara melukis.


Aras 3

Menyelesaikan masaalah yang melibatkan piktograf,carta palang dan graf garis
Perisian kursus, perisian aplikasi, bahan bantu mengajar seperti kertas atau papan bergrid perlu untuk menerangkan konsep kordinat.

Kordinat asalan perlu ditegaskan. Pembelajaran mesti melibatkan kes yang berlainan skala. Tegaskan penggunaan skala yang seragam bagi kedua-dua paksi.

Semasa meplot titik, libatkan keempat-empat sukuan.

Dalam pengenalan kepada cartesan, aktiviti seperti perbarisan murid di padang atau kedudukan muridd dalam bilik darjah boleh di gunakan.

Rumus jarak dan titik tengah tidak perlu diperkenalkan.

 38,39 & 40

Peperiksaan Akhir Tahun    

41,42 & 43

Statistik (1) Aras 1
Mengumpul data secara menimbang, mengukur atau menyukat dan merekodkan secara teratur.
Menentukan kekerapan satu angka dalam data secara membilang atau menggundal.
Membina jadual kekerapan
Memperolehi maklumat dari dari jadual kekerapan yang diberi.
Membina piktograf untuk mewakilkan satu jenis data atau lebih dengan skala yang sama.
Membina carta palang untuk mewakilkan satu atau lebih jenis data.
Membina graf garis untuk mewakilkan suatu kumpulan data yang di beri.


Aras 2

Memperolehi maklumat daripada piktograf , carta palang dan graf garis yang diberi.


Aras 3

Menerbitkan rumus jarak dan titik tengah.
Perisian kursus, perisian aplikasi, bahan bantu mengaajar iaitu kalkulator, kertas graf, cip , keratan akhbar di gunakan untuk menegaskan kefahaman konsep data.

Data boleh di ambil dari hasil kerja kursus atau projek berkumpulan.

Piktograf boleh di bina secara mencancang atau mengufuk .

Carta palang boleh di bina secara m encancang atau mengufuk dengan skala kekerapan 1 : 1 atau 1 : n .  n ialah no. bulat.

44

CUTI AKHIR TAHUN.    

[UNDUR]